Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Daniel Lloyd a Mr Pinc
Band Pres Llareggub
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Comedy of Errors
Gŵyl 2011
Tocsidos Blr River City Jazz Band Sibrydion Dawnswyr Bro Cefni Dancers Da Capo Cyngerdd yn yr Ardd


Dechreuodd yr ŵyl eleni efo gweithdy cerdd o dan ofal organydd Eglwys Sant Pedr, Dr Peter Litman. Testun y gweithdy oedd Y Greadigaeth gan Haydn a chafwyd perfformiad llwyddiannus ar ddiwedd y gweithdy.

Tro ieuenctid yr ardal oedd hi i ddisgleirio nos Lun pan gafwyd dau berfformiad gan gwmni theatr newydd, sef Cwmni Theatr Dyffryn Clwyd, o dan y teitl 'Un Noson ...'. Llwyddwyd i greu awyrgylch effeithiol iawn i'r ddau berfformiad trwy eu lleoli yn yr Hen Garchar. Roedd hyn, ynghyd thalent a sgiliau perfformio'r bobl ifanc yn wefreiddiol a chafodd y gynulleidfa noson i'w chofio.

Ers sawl blwyddyn bellach mae cyngerdd i'r henoed yng nghanolfan Awelon wedi bod yn ddigwyddiad rheolaidd ar ddydd Mercher yr ŵyl.

Eleni, am y tro cyntaf, cafodd Ffair Haf Ysgol Brynhyfryd ei chynnwys yn rhaglen yr ŵyl. Bu'n noson lwyddiannus a chodwyd swm anrhydeddus tuag at goffrau'r ysgol.

Hefyd yn yr hwyr, cafwyd noson o adloniant yn nhy hynaf Rhuthun, sef Nantclwyd y Dref, yng nghwmni talentau lleol, Ruthin Acoustics, Manon a Lleuwen Hedd, Tocsidos Blr a'r grŵp Mantra.

Ar y nos Iau, roedd Clwb Cerdd Rhuthun wedi trefnu noson efo'r pianydd enwog, Andrew Wilde. Chwaraeodd y cerddor talentog weithiau gan Haydn, Beethoven a Chopin mewn noson o safon uchel iawn.

Eto eleni cynhaliwyd cyngerdd blynyddol yr ŵyl yn Theatr John Ambrose ar y nos Wener. Gwesteion y cyngerdd oedd y criw talentog o ardal Bangor, Da Capo a'u harweinydd, Cefyn Roberts. Mae'r cr bychan yma yn cynnwys nifer o gyn-aelodau Ysgol Glanaethwy a chafwyd cyfres o berfformiadau proffesiynol mewn arddulliau oedd yn amrywio o ganeuon poblogaidd i rai traddodiadol, o gerdd dant i ganeuon o'r sioeau.

Unwaith eto eleni, uchafbwynt yr ŵyl oedd gweithgareddau Top Dre ar y prynhawn dydd Sadwrn. Cafwyd perfformiadau bywiog gan y Moniars, Gai Toms, Sibrydion, Batala Bangor, River City Jazz Band a Dawnswyr Bro Cefni, a'r gynulleidfa enfawr, oedd wedi dod o bell ac agos ac yn cynnwys pobl o bob oed a phlant, yn mwynhau yn yr heulwen braf.
Gŵyl 2010
Stagecoach Ysgol Pen Barras Noson Jazz Band Tref Rhuthun Y Glerorfa
Perfformwyr ifanc yr ardal agorodd yr ŵyl eleni yng nghyngerdd Sr y Dyffryn yn Theatr John Ambrose. Cafwyd perfformiadau gwych gan dri grŵp ieuenctid talentog ac amrywiol, sef Stagecoach o Ddinbych, Band Pres Sir Ddinbych a Chr Adran Rhuthun, yn ogystal grwpiau o ysgolion Pen Barras, Stryd y Rhos a Brynhyfryd.

Noson Jazz oedd hi nos Fawrth pan ymunwyd eto Chlwb Jazz Gogledd Cymru i gynnal cyngerdd jazz yng Nghastell Rhuthun. Seren y noson oedd y sacsoffonydd enwog, Dave O'Higgins, gyda Trefor Owen ar y gitr a Thriawd Andrej Baranak.

Ers sawl blwyddyn bellach mae cyngerdd i'r henoed yng nghanolfan Awelon wedi bod yn ddigwyddiad rheolaidd ar ddydd Mercher yr ŵyl. Eleni, y soprano Kate Griffiths fu'n diddanu, gyda Lis Hughes yn cyfeilio.

Yn yr hwyr, symudwyd i adeilad hynafol Nantclwyd y Dre ble roedd Ffrindiau Nantclwyd y Dre wedi trefnu cyngerdd yn yr ardd efo Band Tref Rhuthun dan arweiniad John Powell.

Nos Iau, cafwyd cyngerdd ar y cyd Chlwb Cerdd Rhuthun yn Theatr John Ambrose pan gafwyd datganiad ar y piano gan y pianydd ifanc cyffrous o Rwsia, Alexander Karpeyev - cyngerdd gwych arall.

Yn rhan o'r gynulleidfa ar gyfer cyngerdd nos Wener yn Theatr John Ambrose roedd 40 ymwelydd o efeilldref Rhuthun, Briec yn Llydaw. Roedd y Theatr yn llawn i fwynhau cerddoriaeth a dawns y grwp gwerin unigryw, Y Glerorfa, sydd 'i aelodau'n dod o bob rhan o Gymru.

Er y bu rhywfaint o amheuaeth am barhad canolbwynt yr ŵyl, sef Top Dre, oherwydd problemau wedi gŵyl y llynedd, penderfynwyd mynd ymlaen 'r digwyddiad gyda chydweithrediad yr heddlu ac awdurdodau trwyddedu. Gweithiodd y trefniadau newydd yn dda a chyda help y tywydd bendigedig, cafwyd un o'r goreuon eto. Gyda chymorth Cadwyn Clwyd agorwyd y digwyddiadau ar y prynhawn Sadwrn efo arddangosfa goginio gan y cogydd teledu, Dudley. Yna chafwyd 6 awr ddi-dor o gerddoriaeth a dawns gyda pherfformiadau gan Dr Jazz, Dawnswyr Pwyleg Polonez, Band Samba Batala, Yr Ods, Gwibdaith Hen Frn a Derwyddon Dr Gonzo. Roedd y cyfraniadau ariannol hefyd yn uwch nag o'r blaen, felly mae'n ymddangos fod dyfodol y digwyddiad yn ddiogel unwaith eto.

Fel diweddglo i'r ŵyl ar y dydd Sul, trefnodd Eglwys Sant Pedr weithdy a chyngerdd llwyddiannus o'r Gloria gan Vivaldi.

Gŵyl 2009
Black Umfolosi 5 Deva Brass Band Tref Rhuthun Drymwyr Shamanic Gwibdaith Hen Frn Dr Jazz
Cafwyd agoriad lliwgar, hwyliog a rhythmig i ŵyl 2009 gyda noson yn Theatr John Ambrose yng nghwmni Black Umfolosi 5, grŵp dawns a chn traddodiadol o Zimbabwe. Gyda'u canu acapela cyfoethog a'u dawnsio egniol rhoddodd y grŵp adloniant gwych gyda blas rhyngwladol i'r cyhoedd ar y nos Lun ac, ar y bore dydd Mawrth, i ddisgyblion blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd.

Mewn menter newydd gan Glwb Cerdd Rhuthun lwyfannwyd perfformiad gan y gitarydd amryddawn, John Rogers ar y nos Fawrth yn y Capel Saesneg. Dangosodd ystod eang o arddulliau wrth chwarae nifer o'i addasiadau ei hun o gerddoriaeth glasurol a phoblogaidd.

Y tenor lleol poblogaidd, Trebor Edwards, oedd yn diddanu yn ein Cyngerdd i'r Henoed mewn neuadd orlawn yng Nghanolfan Awelon ar y pnawn dydd Mercher. Cyfle gwych i'r rhai sy'n ei chael yn anodd mynd allan gyda'r nos i fwynhau cerddoriaeth fyw.

Ar y nos Fercher profodd Castell Rhuthun yn lleoliad perffaith i ddatganiad gan y telynor Dylan Cernyw. Cafwyd noson ardderchog a derbyniodd Dylan gymeradwyaeth frwd gan y gynulleidfa ar y diwedd.

Deva Brass Ensemble oedd yn diddanu ar y nos Iau wrth i'r ŵyl symud i leoliad newydd eto, sef Nantclwyd y Dre, ty hanesyddol wedi'i adnewyddu'n ddiweddar. Grŵp Ffrindiau Nantclwyd y Dre oedd yn gyfrifol am drefnu'r cyngerdd awyr agored, a diolch i'r arlwy poblogaidd a'r tywydd braf, daeth tyrfa niferus i fwynhau.

O'r diwedd cyrhaeddodd nos Wener, a'r noson hirddisgwyliedig gyda'r tenor enwog lleol, Rhys Meirion, y pianydd a chyfeilydd amryddawn Annette Bryn-Parri ac un o gorau meibion mwyaf Gogledd Cymru, Cr Trelawnyd yn cyflwyno teyrnged i'r tenor, David Lloyd. Noson i'w chofio yn wir.

Daeth gŵyl 2009 i ben yn y dull arferol gyda cherddoriaeth a dawns Top Dre ar Sgwr Sant Pedr ar y pnawn Sadwrn. Am y tro cyntaf ers i'r ŵyl ddechrau, cafwyd glaw i amharu ar y gweithgareddau am ryw hanner awr. Ond yn fuan, diflannodd y cymylau a daeth yr haul a'r dyrfa 'nl i fwynhau'r Top Dre prysuraf erioed. Yn diddanu ac yn derbyn cymeradwyaeth enfawr y dorf roedd yr hen ffefrynnau, Dr Jazz; grŵp gwerin o Hwngari, y Drymwyr Shamanic; Band Tref Rhuthun a thri grŵp Cymraeg - Daniel Lloyd a Mr Pinc, Gwibdaith Hen Frn a Fflur Dafydd a'r Barf.
Gŵyl 2008
Cr Adran Rhuthun Band Ysgol Stryd y Rhos Dawnswyr Polonez Banda Bacana Britannia Coconutters
Dechreuodd Gŵyl 2008 fel y llynedd gyda chyngerdd Rhuthun ar y Llwyfan - ysgolion Pen Barras, Stryd y Rhos, Borthyn, Brynhyfryd, Ysgol Rhuthun, Cr yr Adran a Band y Sr Bach. Unwaith eto, bu'n noson benigamp yn dangos talent gerddorol yr ardal.

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol gwahoddwyd Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru i gynnal y Noson Jazz. Eleni trefnwyd i'r gitarydd Jim Mullen a phedwarawd bytholwyrdd Trefor Owen gymryd y prif rannau yn y noson yng Nghastell Rhuthun.

Ar y trydydd diwrnod cafwyd tri arlwy gwahanol. Cyngerdd yr Henoed yn Awelon gyda Trebor Edwards, datganiad ar yr organ gan Roger Fisher a drefnwyd gan Gymdeithas Gyngerdd Sant Pedr, ac yn y nos, menter newydd yn Nantclwyd y Dre gyda Deva Brass yn diddanu a Chyfeillion Nantclwyd y Dre yn darparu'r lluniaeth.

Clwb Rygbi Rhuthun oedd lleoliad y noson werin pan ddaeth y delynores, Gwenan Gibbard, i swyno pawb.

I ddifyrru'r plant cynradd, daeth Cwmni'r Arad Goch i roi perfformiadau yn y ddwy iaith o'r cynhyrchiad Twm Sion Cati. Cyfle gwych i blant ifanc brofi theatr fyw.

Nos Wener, bu cyngerdd gan Gr Rhuthun, o dan arweiniad Robat Arwyn. Cafwyd datganiadau hefyd gan ddau o unawdwyr y Cr, sef yr enillwyr cenedlaethol, Kate Griffiths a Meirion Wyn Jones.

Er nad oedd rhagolygon y tywydd yn ffafriol a bod cystadleuaeth Cwpan y Byd yn denu, daeth y tyrfaoedd ynghyd fel arfer ar gyfer Top Dre. Ynghyd 'r hen ffefrynnau, Y Moniars a Dr Jazz, roedd bandiau newydd Banda Bacana a Frizbee yn plesio'r dorf yn fawr. Yn dangos mathau gwahanol iawn o ddawnsio roedd Britannia Coconutters a Dawnswyr Pwyleg Polonez.
Trebor Edwards Ysgol Pen Barras Gwenan Gibbard Cr Rhuthun
Gŵyl 2007
Ensemble Cymru Theatr Na-Nog Ysgol Glanaethwy Ysgol Samba Lerpwl
Agorwyd Gŵyl 2007 gyda chyngerdd arbennig Rhuthun ar y Llwyfan, gyda bron i 300 o bobl ifanc yn perfformio o ysgolion cynradd Borthyn, Pen Barras, Stryd y Rhos ac Ysgol Rhuthun, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd ac Aelwyd ac Adran Rhuthun.

Cymdeithas Jazz Gogledd Cymru gydweithiodd phwyllgor yr ŵyl i ddenu goreuon y maes i Gastell Rhuthun i'r Noson Jazz. Hudwyd y gwrandawyr gan sacsoffonydd cyfoes, Dave O'Higgins a band Bill Coleman gyda Brian Dee ar yr allweddellau.

Ensemble Cymru, grŵp o offerynwyr safonol ddaeth i Ganolfan Awelon, Rhuthun i swyno'r henoed. Cafwyd gwledd o gerddoriaeth oedd yn amrywio o'r clasurol i'r modern gan y triawd clarint, fiola a phiano.

Cafwyd perfformiad o sioe Y Blaidd Mawr Drwg gan Gwmni Theatr Na-Nog o Gastell-nedd yn Theatr John Ambrose i blant ysgolion cynradd yr ardal.

Un o uchafbwyntiau'r ŵyl oedd cyngerdd Ysgol Glanaethwy a'r unawdydd Mirain Haf yn Theatr John Ambrose. Cyngerdd gwych a thalent y bobl ifanc yn cael ei amlygu wrth gyflwyno darnau tawel disgybledig ochr yn ochr darnau bywiog.

Heulwen a hwyl oedd yr arlwy ar y Sgwr brynhawn Sadwrn yn ystod bwrlwm Top Dre. Gydag Ysgol Samba Lerpwl, Dawnswyr Elsber, Dr Jazz, Joe le Taxi, Elin Fflur a'r Moniars yn cymryd rhan, roedd digon i ddiddanu pawb o bob oed.

Rhuthun ar y Llwyfan Noson Jazz Elin Fflur
Gŵyl 2006
Harriet Earis Scott Hamilton Pentennyn Meinir Gwilym
Ar noson gynta'r ŵyl roedd Theatr John Ambrose yn fwrlwm o sŵn, lliw a dawns gyda'r band pres o Rajasthan, Jaipur Kawa Brass Band. Cafwyd noson wych llawn synau rhythmig y drwm, canu cywrain y brodorion a'r gynulleidfa'n ymuno 'r criw i ddawnsio.

Ar y Noson Jazz, roedd Castell Rhuthun dan ei sang yn sŵn hudolus sacsoffon tenor Scott Hamilton. Roedd yn fraint ac anrhydedd i ŵyl Rhuthun gael croesawu sacsoffonydd mor enwog ac amryddawn atom.

Harriet Earis fu'n diddanu'r henoed ar ei thelyn Geltaidd yng Nghanolfan Awelon. Roedd yn amlwg o wynebau'r gynulleidfa bod ei chaneuon gwerin traddodiadol wedi eu swyno.

Gwefreiddiwyd y gynulleidfa yn y cyngerdd clasurol gan y perfformwyr ifanc talentog, sef y soprano, Fflur Wyn, y chwaraewr offerynnau taro, Dewi Ellis Jones a'r pedwarawd offerynnol, Celticana. Tystiodd y theatr lawn i'r perfformiadau i gyd fod yn ddiguro.

Eleni am y tro cyntaf, cynhaliwyd Cabare Celtaidd, noson ddawns, cn a bwyd. Rhannwyd y llwyfan gan y Tannahill Weavers, grŵp gwerin Albanaidd, a Phentennyn, grŵp gwerin o'r Wyddgrug a arweiniodd y gynulleidfa mewn twmpath dawns.

Unwaith eto, bu uchafbwynt yr ŵyl, sef Top Dre, yn llwyddiant ysgubol gyda'r sgwr yn symud i rythm y ddawns a'r gn. O'r Baghdaddies i Never Mind the Bocs, y Dawnswyr Nawari i Ysgol Samba Lerpwl, Dr Jazz a Meinir Gwilym - roedd rhywbeth at ddant pawb.

Band Pres Jaipur Kawa Artistiaid y Noson Glasurol Ysgol Samba Lerpwl
Gŵyl 2005
Black Umfolosi New Folk Dathlu Siapan Beer for Breakfast Karambasamba
Dechreuodd yr wythnos gyda pherfformiad tramor - rhoddodd Black Umfolosi o Zimbabwe weithdy difyr ac addysgol ar gyfer dros 200 o blant o'r ysgolion cynradd lleol cyn perfformiad fin nos gwefreiddiol a bywiog yn Theatr John Ambrose.

Castell Rhuthun oedd y lleoliad ar gyfer y Noson Jazz gyda'r sacsoffonydd gwych Alan Skidmore oedd yn perfformio gyda Phedwarawd Trefor Owen.

Cafwyd dwy sioe ddeinamig gan y ddeuawd acordion a ffidil, Edward Jay ac Oliver Wilson-Dixon (New Folks) cyn diddanu dros ginio yn y Manorhaus rhoesant sioe wych i'r henoed yn Awelon.

Fel rhan o'u thema 'dinasyddiaeth byd eang' ar Ddathlu Siapan derbyniodd tua 150 o blant o ysgolion cynradd ac uwchradd y dref hyfforddiant arbenigol mewn meysydd megis dawns, theatr, drymio taiko a chrefft Siapaneaidd, cyn cymryd rhan mewn perfformiad gyda'r nos.

Cafwyd noson glasurol benigamp gyda'r ddwy offerynwraig ifanc, Catrin Finch ar y delyn, a Teleri-Sin ar y piano. Bu'n noson i'w chofio gyda'r gerddoriaeth o'r ansawdd uchaf a bu dosbarth meistr Catrin yn gynharach yn y dydd yn ysbrydoliaeth i'r disgyblion.

Digwyddiadau eraill dros y penwythnos oedd y banc roc, Frizbee, yn codi'r to yng nghlwb y Venue, ac yn Eglwys Sant Pedr - datganiad organ gan Philip Smith a noson gorawl gyda Chr Toszecki Tryl o Wlad Pwyl a Chr Eglwys Sant Pedr.

I gloi'r ŵyl ar Dop Dre diddanwyd y dorf enfawr am chwe awr gan Dr Jazz, Y Moniars, Bucket Band, Beer for Breakfast, La Strada a Chlocswyr Maes Garmon, tra bu Vagabondi Puppets yn swyno'r plant.
Alan Skidmore Catrin Finch Teleri-Sin Arfon Wyn a'r Moniars
Gŵyl Rhuthun 2017
Gwefan gan Mari Wynne Jones