Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Dawnswyr Delyn
Moniars
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Gwawr Edwards
Carnifal Rhuthun
Dydd Sadwrn, Mehefin 25
Lleoliad: Ysgol Rhuthun
12.00yp (11.30yb gorymdaith o faes parcio Heol y Parc i Ysgol Rhuthun)
Mynediad - 2

Un o'r ffefrynnau bellach yng nghalendr blynyddol Rhuthun - diwrnod o hwyl ar gyfer y teulu cyfan. Bydd yr adloniant yn cynnwys gorymdaith drwy'r dref gyda gweithgareddau i ddilyn ar faes chwarae'r ysgol gan gynnwys sioe gŵn, hen dractorau, bar trwyddedig, stondinau, cerddoriaeth a llawer mwy.

Cyngerdd gyda Gwawr Edwards, Dafydd Edwards a Chr Meibion y Penrhyn
Nos Sadwrn, Mehefin 25
7.30yh
Theatr John Ambrose
Mynediad - 12.50

Cyngerdd gyda Gwawr Edwards, un o sopranos enwocaf Cymru, ei thad adnabyddus, y tenor Dafydd Edwards, ac un o'n corau meibion amlycaf, Cr Meibion y Penrhyn.

Mae Gwawr Edwards wedi canu ar lwyfannau ar draws y byd ac wedi bod yn America gyda'i thad yn y flwyddyn ddiwethaf yn ymweld theulu yn ardal Ohio - disgynyddion i'r teulu Edwards a ymfudodd yno yn yr 1800au. Daw Cr Meibion y Penrhyn o ardal Bethesda ac maent yn enwog am eu perfformiadau safonol.

Tocynnau o Elfair neu drwy ffonio 01824 707932. Yr elw at Sefydliad y Galon.

Noddwyd y noson gan Gwmni Cyfreithwyr Swayne Johnson.

Much Ado About Nothing gan gwmni The Lord Chamberlain's Men
Dydd Sul, Mehefin 26
6.00yh
Nantclwyd y Dre
14.50 oedolion | 7.50 plant | 36 teulu (2 + 2)

Perfformiad fin nos o un o ddramu enwocaf y dramodydd William Shakespeare, yn nhŷ hynaf Rhuthun.

Mae'r cwmni theatr profiadol yma'n dychwelyd i Rhuthun ar l llwyddiant mawr y llynedd i gyflwyno drama Shakespeare am yr uchelwyr o'r Eidal a'u hanes o ryfel a chariad.

Tocynnau ar gael o Siop Elfair, y Siop Lyfrau a Nantclwyd y Dre.

Cyngerdd Llwyddiannau'r Eisteddfod
Nos Lun, Mehefin 27
7.00yh
Theatr John Ambrose
7 oedolion | 2 plant (i'w prynu wrth y drws)

Cyngerdd yng nghwmni nifer o ysgolion ardal Rhuthun yn arddangos rhai o'r eitemau arbennig y gwnaethon nhw baratoi at Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni. Cafodd nifer o ysgolion cynradd y fro ac Ysgol Brynhyfryd lwyddiant yn yr Eisteddfod a dyma gyfle iddynt ddangos eu doniau unwaith eto.

Sesiwn Gerddoriaeth Werin
Nos Fawrth, Mehefin 28
7.30yh
Tafarn y Farmers
Mynediad am ddim

Noson o gerddoriaeth offerynnol gyda'r band Swing the Cat gan gynnwys nifer o alawon gwerin Cymreig a Cheltaidd. Mae cymysgedd yn y band o offerynnau traddodiadol fel pibau a thelynau, a hefyd rhai mwy modern fel gitr a banjo.

Cyngerdd y Prynhawn
Pnawn Mercher, Mehefin 29
1.30yp
Canolfan Awelon
Mynediad am ddim

Prynhawn o adloniant cerddorol gan ddisgyblion Ysgol Stryd y Rhos. Croeso cynnes i bawb o bob oed i ymuno gyda'r disgyblion mewn cyngerdd anffurfiol yng Nghaolfan Awelon. Bydd y cyngerdd yn cynnwys eitemau a baratowyd gan yr ysgol ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Lluniaeth ysgafn ar gael.

Noddwyd gan Tesco

Stomp Farddol
Nos Fercher, Mehefin 29
8.00yh
Tafarn y Plu
Mynediad am ddim

Noson o lenyddiaeth ac adloniant yn Nhafarn y Plu. Cyfle i feirdd bro Rhuthun ddangos eu talent lenyddol mewn noson hwyliog, gartrefol. Croeso i bawb

Noson Gerddoriaeth Werin ac Acwstig
Nos Iau, Mehefin 30
7.30yh
Tafarn y Plu
Mynediad am ddim

Croeso i unrhyw un sydd am drafod neu chwarae cerddoriaeth gyda grŵp o gerddorion a phobl leol. Mae'r grŵp yn cwrdd yn fisol yn Nhafarn y Plu ond mae'r noson yma'n un arbennig ar gyfer yr ŵyl i roi cyfle i berfformwyr newydd ddangos eu doniau.

Noson dan ofal Clwb Aml-gerddoriaeth Rhuthun.

Gwasanaeth Gadael Ysgol
Dydd Gwener, Gorffennaf 1
1.30yp
Eglwys Sant Pedr
Mynediad am ddim

Gwasanaeth prynhawn ar gyfer plant Blwyddyn 6 ysgolion y dalgylch fydd yn mynd i ysgol uwchradd ym mis Medi. Prynhawn o hwyl ac adloniant o dan ofal y Warden Stuart Evans.

Noson Gomedi gyda Chlwb Comedi Rhuthun
Nos Wener, Gorffennaf 1
Drysau ar agor 6.00yh - noson yn dechrau 8.00yh
Neuadd y Dref
15

Noson hwyliog yng nghwmni comedwyr yn Neuadd y Dref. Bydd bar trwyddedig. Dewch i gefnogi'r digwyddiad cymundeol cyntaf yn Neuadd y Dref ers cryn amser mewn noson o hwyl ac adloniant.

Noson Reggae
Nos Wener, Gorffennaf 1
8.00yh tan yn hwyr
Tafarn y Plu
5 - dros 18 oed yn unig

Noson Reggae yn cynnwys perfformiadau byw.

Top Dre
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 2
1.30-8.00yp
Sgwr Sant Pedr, Rhuthun
Gofynnir am gyfraniad o 4

> Mwy am Top Dre 2016

Adloniant yn yr hwyr
Nos Sadwrn, Gorffennaf 2

8.30yh - Bandiau lleol yn nhafarn y Boar's Head
9.00yh - Y Moniars a'r Adar yn nhafarn y Plu
8.30yh - Y Madarch a'r Levee Breaks yn nhafarn y Park Place
8.30yh - Bov ar y piano yn nhafarn y Farmers

Clwb Nos V2 - ar agor o 8.00yh ymlaen

Cyngerdd gydag Artistiaidd Lleol
Nos Sul, Gorffennaf 3
8.00yh
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
6 - Oedolion | 4 - Plant

Noson o gerddoriaeth yng nghwmni Cr Plant Rhuthun, Cantorion Ieuenctid Rhuthun a Grŵp Canu Llanbedr. Perfformiodd y grwpiau hyn ar nifer o lwyfannau'n lleol a thu hwnt o dan arweiniad medrus Jennie Coates ac maent yn barod i roi diweddglo safonol i wythnos yr ŵyl. Tocynnau trwy ffonio 01824 704725 neu wrth y drws.

Logo'r ŵyl
Gwawr Edwards
Gwawr a Dafydd Edwards
Penrhyn Male Voice Choir
Cr Meibion y Penrhyn
Much Ado About Nothing
Much Ado About Nothing
Swing the Cat
Swing the Cat
Llanbedr Singing Group
Grŵp Canu Llanbedr
Swayne Johnson
Noddwyr y Cyngerdd Agoriadol
Tesco
Noddwyr Cyngerdd Awelon
Logo'r ŵyl
Gŵyl Rhuthun 2016
Gwefan gan Mari Wynne Jones